Atlantská kabala

13.01.2020

Atlantská kabala učí o štruktúre duchovných svetov  a ceste, ako sa do nich môže každý z nás dostať a tým objaviť svoju vlastnú cestu k podstate Božieho plánu. Pri správnom prežití a interpretácií kabaly si ju môžeme predstaviť ako pomyselnú mapu duchovného sveta, plánu Vašej duše v 22 cestách - sefirotoch stromu života.

Pradávne učenie Atlantskej Kabaly skrze poznanú numerológiu Vášho mena, priezviska, dátumu narodenia, času a miesta Vám presne odpovie na otázky a nájdete správny životný smer a zmysel života.

Chcete sa dozvedieť aký je plán Vašej duše?

Prečo sa Vám v živote opakujú rovnaké situácie a problémy ?

Ako zvládať situácie bežného života?

Aké sú skutočné príčiny Vašich ťažkostí a problémov?

Nieje náhoda kde ste sa narodili a ani v akom čase, Vaši rodičia Vám dali meno a získali ste po nich priezvisko, teda kto ste, neskôr sa mohlo Vaše meno zmeniť Práve tieto základné údaje pri vašom narodení vytvorili energetickú šifru, ktorá Vám dáva silu na žitie Vášho životného plánu duše, ukazuje vaše silné a slabé stránky osobnosti a energií, ak nenasledujete svoju cestu duše, vytvárate energetické oslabenia, čo sa prejavuje ako problémy v rôznych oblastiach, často aj na úrovni zdravia.

Kabala odpovedá na otázky: kto som, kde sú moje slabiny, aké mam talenty a schopnosti, prečo sa mi nedarí, kde robím chyby, kde hľadať naplnenie a zmysel svojho života.

Je to tajná múdrosť, ktorá sa dedí po stáročia ústnym podaním, je to kľúč, ktorý môže otvoriť skryté dvere pravej múdrosti bytia. Kabala je veľmi starý prostriedok získavania informácií. Hovorí sa, že Mojžiš prijal Tóru na hore Sinaj a od tej doby boli tieto znalosti odovzdávané ústne z generácie na generáciu. Najstaršími zhruba 4000 rokov starými spismi Kabaly sú starobylé židovské zvitky - papyrus kňazov, na ktoré sa história často odvoláva ako na Kabalistický židovský mysticizmus.

Kabala je univerzálne poznanie, ktoré sa vyskytuje v mnohých formách po celom svete. Hoci k ilustrácii používame hebrejské slovo Kabbalah, toto poznanie nie je vlastníctvom židovských alebo ktorýchkoľvek iných skupín. Kabala je tiež známa pod inými menami, ako napríklad Kalačakra v tibetskom budhizme. Moderná veda to nazýva "fyzika", ale vedci ešte neobjavili celú škálu tohto poznania. Aby dosiahli ďaleko za dosah fyzických zmyslov, musia použiť iné nástroje. Múdrosť kabaly je považovaná za nástroj na štúdium duchovného sveta. Tak ako na skúmanie tajov fyzikálneho sveta využívame prírodné vedy, kabalu využívame na odkrývanie tajomstiev sveta duchovného. Človek odjakživa skúmal svoj pôvod, svoje smerovanie... Kládol si otázky, na ktoré nenachádzal odpovede. Kabalisti tvrdia, že realita života sa skladá z dvoch prvkov. Prvým je túžba prijímať a druhým túžba odovzdávať. Keďže túžba dávať má za následok túžbu prijímať, môžeme stvorenie chápať ako manifestáciu túžby prijímať. Kabala na jednej strane vysvetľuje plán stvorenia sveta ale taktiež ukazuje spôsob ako si sami môžeme budovať a ovládať svoj život a osud.

Kabala je základ všetkých foriem a duchovnej múdrosti, hoci je to známe pod mnohými inými názvami. Každé náboženstvo má kabalistický základ, aj napriek tomu, že tento základ môžu nazývať inými menami. Dokonca aj veda študuje kabalu, bez toho aby si to vedci uvedomovali.


Na západe kabala užíva primárny symbol známy ako Strom života, ktorý ilustruje organizačný princíp nachádzaný v každej mystickej tradícii.

... Strom života v strede záhrady Eden ... - Genezis 2: 9

Strom života, ako jeden z dvoch hlavných stromov v záhrade Eden je jeden z koreňov všetkého ľudského poznania. Porozumieť Stromu života znamená chápať základnú formulu existencie.

Aj keď to vyzerá dosť komplikovane, všetko so všetkým je prepojené. Energetický, karmický potenciál človeka s čakrovým systémom.

Kabalistická Atlantská -  analýza životného plánu

Kabalistická analýza života hovorí o úplne osobnom pláne duše každého človeka. Základom tejto analýzy sú meno a prizvisko pri narodení, neskôr získané priezvisko a dátum narodenia.

Cieľom je vysvetliť klientovi, ako môže lepšie pochopiť rôzne životné situácie, uvedomiť si seba samého, pomôže odstrániť závoje nejasností a priblížiť sa k pravde o tom, čo sa deje v jeho živote.

Týmto spôsobom možno liečiť zmätok, pády a zranenia v sebe a nájsť vlastnú cestu k sebe, pre svoje ciele a svoju pravú slobodu. Aby sme dosiahli rozšírenie vedomia, musíme pochopiť čo máme dané (naplánované), aký je náš súčasný život, aby sme vedeli byť šťastnejší vo vzťahoch s ostatnými a lepšie zvládnuť naše učebné procesy a prekážky v našom živote.

V tejto kabalistickej analýze sa dajú rozpoznať úlohy, spôsoby správania a dohodnuté stretnutia, ktoré si duša naplánovala pre danú inkarnáciu na tomto svete.

Ako ľudia zabúdame na tento životný plán a počas nášho života sme konfrontovaní so situáciami a stretnutiami, ktoré sme si ako duše predsavzali. Úlohou je zbierať skúsenosti. Všetko, čo si duša predsavzala, sa môže aj naučiť (ale nemusí) a všetko, čo si predsavzala, sa môže aj dozvedieť:

"Komu Boh dá úlohu, dá mu k nej aj silu."

S vedomosťami z Kabaly máme možnosť lepšie pochopiť podstatné oblasti nášho bytia.

Analýza pomocou Atlantskej Kabaly sa zameriava na tieto témy:

  • Získať informácie o našom spôsobe života pomocou kabalistického stromu života

  • Zistiť, ako energia, ktorú dostávame z vesmíru cez nás prúdi, čo nám umožní pochopiť, ako si vytvárame naše choroby ako ochranné štíty duše a získať informácie, ktoré tieto signály obsahujú.

  • Zistiť, ako sa človek môže zamerať na svoje vzťahy a získať tak posun k lepšej kvalite života.
  • Možnosť analyzovať pár, celú rodinu, vzťahy s inými osobami, miestami pobytu a vhodnosti tychto miest.

Pre úlohy, ktoré si duša naplánovala, prichádza každý deň "kozmický energetický balíček." Táto energia je ľuďom k dispozícii na to, aby sa naučili a lepšie pochopili svoje učebné úlohy. Má byť spotrebovaná len pre túto úlohu a pre tento deň. Úspora možná nie je! Ak sa táto energia nevyužije na príslušnú úlohu, vznikne blokáda - faktor, ktorý musíme brať do úvahy.  Blokády potom vždy "bolia". Môžu sa ukazovať ako nepríjemné situácie, napríklad hádky, nevykonané rozhodnutia ...alebo ako fyzické ťažkosti, či vážne ochorenia..

Táto blokáda hovorí: "TY, DUŠA, NEUČÍŠ SA SVOJU ÚLOHU."