Vstúpte do sveta Relaxu a Harmónie /         Enter the world of Relax and Harmony 

...a vychutnajte si dotykovú starostlivosť založenú na pradávnych tradíciách, prelínajúcich sa s naším tradičným láskavým prístupom certifikovaných mesériek a terapeutov  ...

Filozofiou nášho relaxačného centra je používanie zmyslových dotykov, vnemov na harmonizáciu a uvoľnenie tela a duše cez osobný prístup ku každém klientovi / klientke.                

Ponúkame Vám širokú škálu relaxačných zmyslových masáží a terapií, ktoré pomôžu dokonale zharmonizovať dušu, zregenerovať telo, umožnia vašej pokožke zažívať mladosť do vysokého veku a poskytnú Vám čarovné momenty uvoľnenia a pohody.   Prajeme vám dokonalý pôžitok pre vaše zmysly a nový príliv energie pre vaše telo. 

S láskou váš Dotyk zmyslov


Etický Kodex

 Zmyslových  masáži a terapií

Rituálna zmyslova masáž a terapia je jednou z najstarších, najprirodzenehších a najpríjemnejších spôsobov dotyku, telesného kontaktu medzi dávajúcim a prijímajúcim. Cieľom je udržať zdravý priebeh života, liečba konkrétnych oblasti, uvoľnenie, ukľudnenie, odstránenie napätia a odbúranie stresu. Rituálna zmyslová masáž spája telo, dušu, srdce v jeden celok. Rituálna zmyslová masáž nie je erotická výmena ani bežný sexuálny kontakt. Počas masáže prijímajúci prežíva dotyky a stimuly, nič odovzdávajúcej strane (masérke/masérovi) nevracia, čo mu umožní ponoriť sa naozaj hlboko do vlastného prežívanie a meditácie. Prijímajúci sa nedotýka masérky/maséra a zostáva po celú dobu masáže v pasívnej, prijímajúcej roli. Pri porušení pravidiel ma masérka/masér právo predčasne ukončiť masáž. 

...and  enjoy  the  touching  care  based on ancient traditions combined with our traditional love aproach of certified masseur therapist...

Our philosophy is using the sense touches  for harmonization and relief of your body and soul through a unique and personal approach to each of our clients.

We are offering a wide range of relaxation sense massages and therapy which help harmonize your soul and regenerate your body. Your skin has the chance to experience its youth until higher age and you are given wonderful moments of relax and comfort. We wish you a perfect pleasurement for your senses and a renewed flow of energy for your body.

With love, your  Sense Touch  


                                Ethical Codex

                   of  Sense massages nd therapy

A ritual sense massage and therapy is one of the oldest, most natural and most pleasant ways of how to touch - the body contact between the giving and receving person. Its aim is to keep the healthy lifestyle, to treat specific areas, relief, soothing, removing stress and tensions. It connects the body, soul and heart into one unit. It is not any erotic exchange, nor common sexual contact. The receiving person experiences touching and stimuli, does not give anything to the massage therapist, which enables to dive deep into your own perceiving and meditation. The receiving person does not touch the therapist and stays passive throughout the whole massage. Breaking the rules gives the massage therapist the right to interrupt the process before end.

Kde nás najdete / Where do you find us